Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?

«Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?» окуу куралы окуучулардын ар кыл маданияттардын өзгөчөлүктөрү жана жалпы баалуулуктары боло тургандыгы боюнча түшүнүгүн, айырмачылыктар менен көп түрдүүлүккө карата позитивдүү мамилелерин өнүктүрүүгө багытталган. Окуучулар өзүлөрүнүн иденттүүлүгүн, коомчулук жана дүйнө менен кандай байланышы бар экендигин билишет. Алар айырмачылыктарды урматтоого жана башкалар менен биргелешип жашоого зарыл болгон билимге жана көндүмдөргө ээ болушат. Окуу куралында берилген окуу материалдары дисциплиналар аралык бардык предметтери боюнча базалык окуу планын толуктайт.

Окшош китептер